הסתיים – הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברח' סמטת אזורית 4 (בנין 5207) דירה 24, אילת

מיקום: הסתיים - רח' סמטת אזורית 4/24 , שכונת אורים, אילת

גוש:40045

חלקה: 18 תת חלקה 24

מועד אחרון להגשת הצעות: 23/01/2022

קבצים להורדה:
טופס הצעה
העתק המודעה בעיתון
טיוטת הסכם מכר
נסח טאבו
חוו"ד שמאי ללא מחיר
צו מינוי כונס נכסים

הערות:

דירה בסמטה איזורית  4 (בנין 5207)  דירה   24,  שכונת אורים, אילת, הידועה כגוש 40045 חלקה   18 תת חלקה  24.

דירת מגורים בת  3.5 חדרים (כולל סלון)  בקומה השניה מעל עמודים.

1. הצעות תוגשנה בכתב על גביי טופס ההצעה המצורף, עד ליום המצוין בהצעה ,למשרדנו הממוקם ברח' כנרת 5, בני ברק, (מגדל ב.ס.ר 3, קומה 20), הצעה תוגש בצירוף שיק בנקאי השווה ל – 10% משיעור ההצעה לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין.
2. הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.
3. הנכס יימכר כפי שהוא (AS – IS) האחריות לבדיקת הנכס מכל בחינה שהיא, לרבות שטחו, זכויות הבנייה בו, מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות השימוש בו, שוויו, וכיוצ"ב מוטלת על המציע ועל חשבונו בלבד, אין במידע הנ"ל ו/או במידע אשר יימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמו כדי לפטור את המציעים מלבדוק את הנכס מכל בחינה שהיא, כאמור לעיל, ואין באמור כדי להוות מצג כלשהו בקשר לנכס, כאשר כונס הנכסים לא יישא בכל אחריות לגבי מצבו של הנכס מכל בחינה שהיא.
4. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו התקבלה ע"י כונס הנכסים והוגשה לאישור רשם ההוצאה לפועל, יחולט השיק שיימסר על ידו.
5. המציע שהצעתו תתקבל, מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י כונס הנכסים, וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצאה לפועל.
6. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי וכן המזמין רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או מי מהם ולערוך התמחרות עם המציעים ו/או חלק מהם ו/או מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
7. לכונס הנכסים שמורה הזכות לנהל את מו"מ או התחרות בין המציעים השונים או להפסיק את הליכי המכירה בכל עת.
8. פרטים נוספים לגביי הנכס ניתן לקבל במשרדנו בטלפון 03-6967020.
9. המכירה כפופה לאישור כב' רשם ההוצאה לפועל בראשון לציון.

עו"ד יוסי דרור – כונס נכסים
יוסי דרור חברת עורכי דין
טל': 03-6967020, פקס': 03-6968141