הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב אריסטו 10, שכונת יפו ג', תל אביב – יפו

מיקום: רחוב אריסטו 10, שכונת יפו ג', תל אביב - יפו

גוש:7000

חלקה: 221/8

מועד אחרון להגשת הצעות: 23/07/2022

קבצים להורדה:
נסח טאבו
שמאות ללא מחיר
הסכם תמ"א 38
מודעה
טופס הצעה
צו כינוס נכסים

1. הצעות תוגשנה בכתב על גביי טופס ההצעה המצורף, עד ליום המצוין בהצעה ,למשרדנו הממוקם ברח' כנרת 5, בני ברק, (מגדל ב.ס.ר 3, קומה 20), הצעה תוגש בצירוף שיק בנקאי השווה ל – 10% משיעור ההצעה לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין.
2. הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.
3. הנכס יימכר כפי שהוא (AS – IS) האחריות לבדיקת הנכס מכל בחינה שהיא, לרבות שטחו, זכויות הבנייה בו, מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני, אפשרויות השימוש בו, שוויו, וכיוצ"ב מוטלת על המציע ועל חשבונו בלבד, אין במידע הנ"ל ו/או במידע אשר יימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמו כדי לפטור את המציעים מלבדוק את הנכס מכל בחינה שהיא, כאמור לעיל, ואין באמור כדי להוות מצג כלשהו בקשר לנכס, כאשר כונס הנכסים לא יישא בכל אחריות לגבי מצבו של הנכס מכל בחינה שהיא.
4. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו התקבלה ע"י כונס הנכסים והוגשה לאישור רשם ההוצאה לפועל, יחולט השיק שיימסר על ידו.
5. המציע שהצעתו תתקבל, מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י כונס הנכסים, וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצאה לפועל.
6. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי וכן המזמין רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או מי מהם ולערוך התמחרות עם המציעים ו/או חלק מהם ו/או מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
7. לכונס הנכסים שמורה הזכות לנהל את מו"מ או התחרות בין המציעים השונים או להפסיק את הליכי המכירה בכל עת.
8. פרטים נוספים לגביי הנכס ניתן לקבל במשרדנו בטלפון 03-6967020.
9. המכירה כפופה לאישור כב' רשם ההוצאה לפועל.

עו"ד יוסי דרור – כונס נכסים
יוסי דרור חברת עורכי דין
טל': 03-6967020, פקס': 03-6968141